Visual artist og Kulturformidler.

Jeg maler i, akvarel, tusch akryl, olie. Derudover tegner jeg en del. Det at male, er at lege med lys og atmosfære, flygtighed og udviskede konturer, som giver mig en oplevelse af ophøjet skønhed.

Mine observationer af naturen i Norden er i mine billeder reduceret til et forenklet billedsprog af former, farver og flader, der bevæger sig mellem figuration og abstraktion. Billederne fremstår som et koncentrat af det oplevede – en fortætning af stemninger og følelser. Akvarellen ligner ikke fotografier, men har nok interessen for lys til fælles med fotografiet, men ikke forholdet til tid, rum og synsvinkel. De nærværende akvareller er, udover at være på flader, udkast til andre former for opfattelse af tid og rum, som forhåbentligt kommer sandheden nærmere.
Dynamik og bevægelse giver billederne et spontant udtryk. Jeg lader mig ofte inspirere af naturindtryk og genkendelige naturelementer, I mit arbejde med akvarellen nåede jeg frem til den konklusion, at mit mål var at lokke den skjulte poesi frem, den sjæl, der bor i motiverne, og deres individuelle skønhed, som også går igen i mine ekspressive malerier. Den nordiske natur er min store inspiration, dens kolorit og det dramatisk spil, mellem lys og mørke er karakteristisk for mit formsprog. Kunsten er jo ikke blot et spørgsmål om at kunne male noget kønt og vellykket, det væsentlige ligger i overskridelsen af den gode smag.

Akvarel ligger mit hjerte nærmest.

Vand er følelsernes element, og akvarelmaleriet har derfor det potentiale, at det kan formidle indhold på en følsom og umiddelbar facon.

Akvarelmaleriet har alle de kvaliteter, som drømme er lavet af. Derfor kan et lille vandfarvebillede virke så stort og stærkt på os, der ser på det.

Akvarel er øjeblikkets medium, der giver muligheden for at arbejde hurtigt og spontant.

 

Visual artist and Cultural facilitator.

I do watercolor painting, acrylic painting and oil painting and often also drawings.

To paint and to play with colors and the atmosphere gives me great pleasure.

The Nordic light is my greatest inspiration.

My observations in the nature is in my pictures reduced to a simple imagery of shapes, colors and surfaces which moves between figuration and abstraction.

The pictures appear as unification of my experience, a densification of the moods and emotions. Watercolor painting does not look like photographs but have the light in common with the photographs, but not the time aspect, space and perspective.

The present watercolor painting is, besides being on surfaces, draft of other forms of perception of time and space, which will hopefully come closer to the truth.

Dynamics and motion gives the images a spontaneous expression.

I am often inspired by natural impressions and recognizable natural elements, which goes back in my expressive paintings. The Nordic nature is my big inspiration, its color and the dramatic game, between light and darkness is characteristic of my idiom. Art is not just a question of being able to paint something pretty and successful, it is essentially located in the crossing of the great taste.

Watercolor painting is closest to my heart.

Water is the emotional element, and watercolor painting has therefore the potential that it can convey content on a sensitive and immediate manner.

Watercolor painting has all the qualities that dreams are made of. Therefore, a small watercolor image can seem so big and strong to us, who look at it.

Watercolor is the product that provides the ability to work quickly and spontaneously.

have in relation to my study trips to Svalbard published the book: "SVALBARD, DE LYSE NÆTTERS POESI, AKVARELLER OG FOTOS".